Lokacija
Vrsta nekretnine
Cijena i površina

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


1. OPĆE ODREDBE

Općim
uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u
prometu nekretnina  GROSS d.o.o. iz
Karlovca i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Sklapanjem
Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s
odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA

-
Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim
ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija zadržava mogućnost greške
u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana
(ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).
-
Ponude i obavijesti agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu
tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
-
Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija
ponudila, obavezan  je o tome bez odgode
obavijestiti agenciju.


3. Obveze agencije posrednika
prilikom posredovanja pri kupnji, prodaji, zakupu i najmu nekretnina

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku

2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem
osobu radi sklapanja posredovanog posla;

3. upoznati nalogodavca  s prosječnom tržišnom cijenom slične
nekretnine;

4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;

5.
izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo
na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće
rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana
stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice
neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne
dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i
ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;

6.
obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na
tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

7.
omogućiti pregled nekretnina,

8.
čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao
poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom
nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima
značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;

10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe
do zaključenja pravnog posla;

11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla
(Predugovora i Ugovora) ;

12.
prisustvovati primopredaji nekretnine;

13.
ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog
zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to
zemljište;

-
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom
ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno
nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje
pravnog posla, a naročito ako je:
-
neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje
predmetne nekretnine,
-
organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja
za sklapanje pravnog posla;
-
nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe
ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene
nekretnine.

4. Obveze nalogodavca

1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku;

2.
Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje
posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati
posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu
koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza
prema trećoj strani,

3.
Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti
posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

4. Osigurati posredniku i trećoj osobi
zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,

5. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima
o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

6.
Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se
obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac
ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju
predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije
ugovoreno,

7.
Ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom
posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

8. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim
promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o
promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

9.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri,
ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za
posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve
troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke
naknade za posredovani posao.

5. Ostvarivanje prava na naknadu

- Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u
trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora ili
Ugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.
-
Naknada se isplaćuje agenciji u trenutku potpisivanja Predugovora ili
Ugovora dviju ugovornih strana.

- Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s ugovorom o
posredovanju.
-
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i
zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za
troškove.
-
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu
dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se
posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se
postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

- Agencija ima pravo na naknadu
ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca kao i tvrtka,
slijednik tvrtke ili tvrtka u vlasništvu tvrtke nalogodavca zaključi
posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u
vezu.

6. Prestanak ugovora

- Ugovor o posredovanju sklapa
se na rok od 6 – 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u
tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od
ugovornih strana.
-
Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije
isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom
slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
-
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju
nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito
posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju,
dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom
nije drukčije ugovoreno.
-
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan naknaditi
posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih
nalogodavac posebno plaća.

7. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA
-
Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje
poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih
podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje
drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka,
nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i
isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s
namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).
-
Međusobna suradnja agencija temelji se na KODEKSU ETIKE U POSLOVANJU POSREDNIKA
U PROMETU NEKRETNINA Hrvatske gospodarske komore.

   8. Opće odredbe i rješavanje sporova

- Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle
iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti
ugovorom o posredovanju, primjenjuju se
odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ( NN 107/2007,
144/2012 i 14/2014.) i Zakona o obveznim odnosima.


Za slučaj prijepora između nalogodavca i agencije,
ugovorne strane će sporazumno pokušati riješiti prijepor a ako u tomu ne
uspiju, postupkom mirenja sukladno Zakonu o mirenju a tek potom putem stvarno
nadležnog suda.

U Karlovcu, 25. svibnja 2015. g.

Zdravko Gross, ing.građ.

direktor